Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

 

สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพต่างด้าว

๑. การตรวจรักษาโรคและฟื้นพูสภาพทั่วไป

   - การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา การคลอดบุตร การฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุด

การรักษา ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ

   - การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าตัดหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน

   - การบริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ

   - ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

   - การให้วัคซีนขั้นพื้นฐาน (ในเด็ก ๐ - ๑๕ ปี)

๒.การชดเชยค่ารักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่

กรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวกำหนด

๓.กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้บริการในหน่วยบริการ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่

เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียน ทั้งนี้โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรมการแพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความเหมาะสม ยกเว้นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลให้ใช้บริการในหน่วยบริการ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่

ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละจังหวัดกำหนดในจังหวัดชายฝั่งทะเล ๒๒ จังหวัด และให้หน่วยบริการที่ 

ให้บริการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยบริการ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ลงทะเบียน โดยผู้ป่วยนอก

ให้หน่วยบริการ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินแนว

ทางการดำเนินงานที่กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดสำหรับผู้ป่วยในให้จ่ายในอัตรา

ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

011749
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
16
86
10432
1495
322
11749

Your IP: 54.82.99.169
2019-03-25 19:06